loading spinner

HOTĂRÂRE nr. 25 din 16 ianuarie 2003
privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor

EMITENT GUVERNUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003În temeiul art. 107 din Constituţie,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Articolul 1

(1) Stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, denumite în continuare heraldica teritorială, simbolizeaza, într-o formă concentrata, tradiţiile istorice, precum şi realitatile economice şi social-culturale locale, specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.
(2) Elaborarea proiectului stemei se face cu respectarea stricta a normelor ştiinţei şi artei heraldice şi a traditiilor româneşti în domeniu, pe baza metodologiei stabilite de Comisia Naţionala de Heraldica, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, denumita în continuare Comisia Naţionala.
(3) Proiectul stemei poate fi realizat de autorităţile administraţiei publice locale prin mijloace proprii sau de către graficieni heraldisti abilitaţi de Comisia Naţionala. Macheta originala se realizează manual, cu respectarea culorilor şi metalelor specifice heraldicii.
(4) Proiectul stemei se elaborează în cel mult trei variante, care se supun dezbaterii şi consultării locuitorilor, în vederea stabilirii celei mai reprezentative variante.
(5) Stabilirea variantei finale se face de către consiliul judeţean sau consiliul local, care va adopta în acest sens o hotărâre de însuşire.


Articolul 2

După însuşire de către consiliul judeţean sau, după caz, consiliul local, proiectul stemei se trimite unei comisii judeţene special constituite, în vederea analizarii conţinutului acesteia.


Articolul 3

(1) În fiecare judeţ se va constitui, prin ordin al prefectului, o comisie formată din 3-5 membri, specialişti în istorie, arhivistica şi etnografie.
(2) Din comisia judeteana face parte, de drept, în calitate de expert, un specialist în heraldica desemnat de Comisia Naţionala.
(3) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei judeţene membrii acesteia vor primi o indemnizaţie al carei cuantum se stabileşte de prefect prin ordin, cu avizul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene. Sumele necesare pentru achitarea indemnizaţiilor se asigura din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor.
(4) Secretariatul comisiei judeţene se asigura prin grija secretarului general al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.
(5) Pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov se organizează o comisie comuna, prin ordin comun al prefectului municipiului Bucureşti şi al prefectului judeţului Ilfov.


Articolul 4

(1) Comisia prevăzută la art. 3 analizează proiectele de stema însuşite de consiliul judeţean, respectiv de consiliul local, urmărind să se asigure exprimarea corecta, din punct de vedere heraldic, a elementelor incluse în steme, valorificarea patrimoniului heraldic local, unitatea stilistica şi evitarea repetarilor.
(2) În cazul în care comisia judeteana considera că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 1, restituie propunerea de stema primarului sau preşedintelui consiliului judeţean, după caz, cu precizarea motivelor neacceptării şi cu propuneri concrete de elemente, care să asigure realizarea unui proiect corespunzător din punct de vedere heraldic şi istoric.
(3) Proiectul stemei refăcut va fi supus consiliului judeţean, respectiv consiliului local, spre o noua însuşire.


Articolul 5

Propunerile de stema, analizate de comisiile judeţene, se înaintează pentru avizare, însoţite de un memoriu justificativ, sub semnatura prefectului şi a preşedintelui consiliului judeţean, birourilor zonale ale Comisiei Naţionale, potrivit repartiţiei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Articolul 6

Avizul Comisiei Naţionale se concretizează prin semnatura şi ştampila preşedintelui acesteia, aplicate pe spatele machetei care reprezintă proiectul stemei.


Articolul 7

Proiectul stemei, avizat potrivit prevederilor art. 6, împreună cu anexa conţinând descrierea acesteia se trimit, prin adresa comuna a prefectului şi a preşedintelui consiliului judeţean, Ministerului Administraţiei Publice, care va elabora proiectul de hotărâre şi nota de fundamentare şi le va supune spre aprobare Guvernului.


Articolul 8

(1) Stemele aprobate pot fi reproduse pe firmele şi sigiliile autorităţilor administraţiei publice locale, pe imprimatele acestora şi pe indicatoarele care marcheaza intrarea în judeţe şi localităţi. Ele vor fi expuse pe frontispiciul clădirilor în care se afla sediul autorităţilor administraţiei publice locale, împreună cu stema tarii, potrivit reglementărilor existente.
(2) Stemele pot fi folosite cu prilejul unor manifestări de interes local, în acţiuni protocolare sau festive şi pot fi reproduse pe insigne, embleme, pe diferite tiparituri şi alte obiecte destinate să contribuie la cunoaşterea specificului local.
(3) În cazurile în care stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor sunt reproduse, expuse sau folosite împreună cu stema României, acestea vor fi aşezate în dreapta stemei tarii, privind stemele din faţa, şi nu vor avea dimensiuni mai mari decât cele ale stemei tarii.


Articolul 9

(1) Stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi folosirea acestora se bucura de protecţia legii.
(2) Atingerile de orice fel aduse stemelor şi împiedicarea folosirii acestora atrag răspunderea civilă, administrativă sau penală, după caz, a persoanelor vinovate, potrivit legii.


Articolul 10

(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei reproducerea şi folosirea unor steme neaprobate prin hotărâre a Guvernului sau în alte situaţii şi condiţii decât cele prevăzute de prezenta hotărâre.
(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de prefecţi şi împuterniciţii acestora, precum şi de împuterniciţii Ministerului Administraţiei Publice.
(3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.


Articolul 11

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 64/1993 privind metodologia de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 2 martie 1993, precum şi orice dispoziţii contrare.


Anexă

                                BIROURILE ZONALE
                ale Comisiei Naţionale de Heraldica, Genealogie
               şi Sigilografie care avizează propunerile de steme
----------------------------------------------------------------------------
    Bucureşti         Cluj             Iaşi
----------------------------------------------------------------------------
 1. Municipiul Bucureşti  1. Judeţul Alba       1. Judeţul Bacău
 2. Judeţul Argeş      2. Judeţul Arad       2. Judeţul Botoşani
 3. Judeţul Brăila     3. Judeţul Bihor       3. Judeţul Galaţi
 4. Judeţul Braşov     4. Judeţul Bistriţa-Năsăud  4. Judeţul Iaşi
 5. Judeţul Buzău      5. Judeţul Caraş-Severin   5. Judeţul Neamţ
 6. Judeţul Călăraşi    6. Judeţul Cluj       6. Judeţul Suceava
 7. Judeţul Constanţa    7. Judeţul Harghita     7. Judeţul Vaslui
 8. Judeţul Covasna     8. Judeţul Hunedoara     8. Judeţul Vrancea
 9. Judeţul Dâmboviţa    9. Judeţul Maramureş
10. Judeţul Dolj      10. Judeţul Mureş
11. Judeţul Giurgiu    11. Judeţul Satu Mare
12. Judeţul Gorj      12. Judeţul Sălaj
13. Judeţul Ialomiţa    13. Judeţul Sibiu
14. Judeţul Ilfov     14. Judeţul Timiş
15. Judeţul Mehedinţi
16. Judeţul Olt
17. Judeţul Prahova
18. Judeţul Teleorman
19. Judeţul Tulcea
20. Judeţul Vâlcea
----------------------------------------------------------------------------

 

Meniu

Apeleaza

Cont