LEGE nr. 141 din 10 iunie 2015
privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii

EMITENT PARLAMENTUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Capitolul I Steagurile unităţilor administrativ-teritoriale


Articolul 1

(1) Prezenta lege reglementează condiţiile privind aprobarea, arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, ca simbol local.
(2) Fiecare unitate administrativ-teritorială poate supune aprobării Guvernului steagul propriu şi unic pe baza hotărârii autorităţii deliberative.
(3) Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale nu pot avea steaguri identice.


Articolul 2

(1) Forma şi dimensiunile steagului unităţii administrativ-teritoriale sunt cele stabilite, în condiţiile legii, pentru drapelul României.
(2) Aprobarea modelului steagurilor unităţilor administrativ-teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului.
(3) Culoarea şi însemnele distinctive ale steagurilor unităţilor administrativ-teritoriale nu pot aduce atingere simbolurilor naţionale şi nu pot conţine simboluri naţionale ale altor state.
(4) Pe steagurile unităţilor administrativ-teritoriale pot fi reproduse şi stemele unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate conform legii, precum şi denumirile acestora în formatul comună/oraş/municipiu, după caz, judeţul şi România.
(5) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, denumirea unităţii administrativ-teritoriale poate fi menţionată şi în limba minorităţilor naţionale respective. Denumirea în limba minorităţilor naţionale va avea aceeaşi mărime a literelor, caracterelor şi culorilor ca denumirea oficială în limba română şi va fi amplasată sub aceasta din urmă.


Articolul 3

(1) Proiectul modelului de steag al unităţilor administrativ-teritoriale este supus dezbaterii publice şi consultării locuitorilor, în vederea stabilirii variantei reprezentative.
(2) Hotărârea consiliului judeţean/local, după caz, privind aprobarea proiectului modelului de steag se transmite, împreună cu un memoriu justificativ, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transmite documentele primite conform alin. (2) Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, denumită în continuare Comisia Naţională.
(4) În baza documentelor prevăzute la alin. (2) şi după primirea avizului consultativ al Comisiei Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice elaborează proiectul de hotărâre şi îl supune Guvernului spre aprobare.


Capitolul II Arborarea şi folosirea steagurilor unităţilor administrativ-teritoriale


Articolul 4

(1) Unităţile administrativ-teritoriale arborează steagurile proprii numai la sediile autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la cele ale instituţiilor/serviciilor publice de interes local, la intrarea principală, deasupra acesteia, şi numai împreună cu drapelul României şi drapelul Uniunii Europene.
(2) Steagul propriu al unităţii administrativ-teritoriale poate fi folosit şi cu prilejul unor manifestări de interes local, precum şi în cadrul acţiunilor protocolare sau festive, în condiţiile prezentei legi.
(3) Steagul propriu al unităţii administrativ-teritoriale nu va depăşi în dimensiuni şi număr de exemplare drapelul României şi drapelul Uniunii Europene şi va fi amplasat la acelaşi nivel cu acestea.
(4) Municipiile, oraşele, comunele pot arbora şi steagurile judeţelor, împreună cu steagurile proprii, în condiţiile prezentei legi.
(5) Drapelele şi steagurile prevăzute la alin. (3) şi (4) vor încadra cele două steme, respectiv stema României şi stema proprie a unităţii administrativ-teritoriale, după caz, aprobată în condiţiile legii. În toate cazurile, stema României va fi aşezată în stânga stemei unităţii administrativ-teritoriale privind stemele din faţă.
(6) Drapelele şi steagurile vor fi aşezate conform alin. (5), în următoarea ordine: drapelul României, drapelul Uniunii Europene, steagul judeţului şi, după caz, steagul propriu al unităţii administrativ-teritoriale.
(7) Steagurile unităţilor administrativ-teritoriale aprobate de prezenta lege, drapelul României şi drapelul Uniunii Europene sunt arborate în bernă în zilele de doliu naţional, stabilite prin hotărâre a Guvernului.


Capitolul III Dispoziţii finale


Articolul 5

(1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se fac de către prefecţi şi împuterniciţii acestora, când se aplică conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, primarului, preşedintelui consiliului judeţean, şi de către organele de poliţie, când se aplică persoanei fizice sau juridice vinovate de săvârşirea contravenţiei.
(3) La sancţiunea contravenţională prevăzută la alin. (2) se aplică măsura complementară de confiscare a steagurilor care nu respectă prevederile prezentei legi.
(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Meniu

Apeleaza

Cont